Privacy verklaring

Privacy verklaring Mindful Moves, handelend onder de paraplu van Cocoach.nu te Waddinxveen

Privacy verklaring
In het kader van het aanbieden van producten en diensten verzamelen wij gegevens over u, dit worden persoonsgegevens genoemd. Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen met betrekking tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie zullen verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beveiligen.

In deze verklaring beschrijven wij ook uw individuele rechten, waaronder uw recht te weten welke gegevens over u bewaard worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en hoe u beperkingen kunt opleggen aan het gebruik van uw gegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Mindful Moves, handelend onder de paraplu van Cocoach.nu, gevestigd in Waddinxveen

Contactgegevens:
https://www.mindfulmoves.nl
Broekhuizen 8, 2741 JW Waddinxveen
Tel: 06-2522 0552
KvK inschrijving: 24480935

Ineke van Os is eigenaar en de Functionaris Gegevensbescherming van Mindful Moves. Zij is te bereiken via info@cocoach.nu Zij is de enige die toegang heeft tot alle persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten
te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email,
telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens
Ineke van Os verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens;
✓ Voor- en achternaam
✓ Geboortedatum*
✓ Adresgegevens*
✓ Telefoonnummer
✓ E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens;
✓ Bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, over klachten uit het verleden die geresulteerd hebben in fysiek letsel.
✓ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
✓ Gegevens over uw activiteiten op onze website
✓ Bankrekeningnummer en bankbetalingen
✓ Gezondheidsgegevens (voor zover relevant en door u vrijelijk verstrekt voor de ondersteuning tijdens lessen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken
Mindful Moves, Ineke van Os verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• het afhandelen van betalingen;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde mails m.b.t. lesprogramma’s, readers, tips en oefeningen via mail en whatsapp ter ondersteuning van lessen, wijziging in lestijden en maximaal 5x per jaar informatie over de lessen waarvan u aangeeft op de hoogte gesteld te willen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Mindful Moves verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, accountant e.d. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Mindful Moves neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Ineke
van Os) tussen zit. Mindful Moves maakt gebruik van computerprogramma’s of –systemen: 
Excel – overzicht betalingen van lesgelden en inplannen van lessen.
Outlook – online aanmeldingen en mailverkeer via website of info@cocoach.nu
WordPress – website www.mindfulmoves.nl
Triodosbank –betalingen door personen die aan lessen of cursussen deelnemen

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Google Analytics
Mindful Moves maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Mindful Moves te kunnen verstrekken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mindful Moves heeft hier geen invloed op. Mindful Moves heeft Google geen toestemming gegeven om via Mindful Moves verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Ineke van Os
info@cocoach.nu
06 2522 0552

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [4 januari 2021].