Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cocoach.nu - Mindful Moves.nl maakt onderdeel uit van Cocoach.nu


Artikel 1 – Begripsomschrijving
Cocoach.nu –
de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Cocoach.nu op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en
organisaties.
Student –
de wederpartij van Cocoach.nu. die deelneemt aan een door Cocoach.nu verzorgde workshop, cursus/ training of
opleiding.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Cocoach.nu als opdrachtnemer
optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien en voor zover deze door Cocoach.nu uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Cocoach.nu is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met
uitvoerings-handelingen is begonnen.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen
4.1 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden.
4.2 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt, komt de leskaart te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten
niet worden verlengd of stopgezet. Cocoach.nu verleent geen restitutie op leskaarten.
4.3 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Cocoach.nu desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt
cocoach.nu zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds
betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

Artikel 5 – Workshops en cursussen
5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop, cursus of training wordt door Cocoach.nu aanvaard met het voorbehoud
van voldoende inschrijvingen.
5.2 Student kan uitsluitend aan de workshop, cursus of training deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Cocoach.nu behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, trainingen en cursussen organisatorische en
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6 – Annulering
6.1 Annulering van lessen, workshops, cursussen en trainingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst
aan de orde als deze Cocoach.nu heeft bereikt.
Gereserveerde lessen voor yoga kunnen tot 12 uur van te voren kosteloos via mail worden geannuleerd, na deze periode
wordt een les van de leskaart in rekening gebracht. Prenatale lessen kunnen 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd
worden.
6.2 Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus, training of workshop wordt 50% van de
totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is student volledige betaling verschuldigd.

Artikel 7 – Nakoming Cocoach.nu
7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Cocoach.nu tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een
resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus
geen garantie in dat student de les, cursus , training of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.2 Cocoach.nu behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een cursus, workshop of opleiding te annuleren of
deelname van de student te weigeren voorafgaand aan de start van een cursus, workshop of opleiding.
7.3 Cocoach.nu heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of opleiding
verhinderen of verstoren, of als hun gedrag de ethische overschrijdt, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat
iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.
Algemene Voorwaarden Cocoach.nu – Mindful Moves.nl maakt onderdeel uit van Cocoach.nu
Algemene voorwaarden Cocoach.nu
– Mindful Moves
7.4 Cocoach.nu kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor studenten die verhinderd waren
deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 8 – Prijs en betaling
8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting. Voor bedrijven, exclusief omzetbelasting.
8.2 Cocoach.nu is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen
van de overeenkomst aan student door te berekenen.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of bevestiging deelname op een door Cocoach.nu op te
geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. In ieder geval voor aanvang van de les, cursus,
workshop of training.
8.4 Alle kosten van invordering van het door student verschuldigde bedrag zijn voor rekening van student, welke kosten
worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 100.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van cocoach.nu liggende of elk voor haar redelijkerwijs
niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Cocoach.nu uit de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog,
oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan
vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
9.2 In geval van overmacht heeft Cocoach.nu het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te
schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Cocoach.nu.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Voor student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Cocoach.nu uitsluitend
aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Cocoach.nu
10.2 Ingeval Cocoach.nu jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de
dienst.
10.3 Cocoach.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.
10.4 Cocoach.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
10.5 Door Cocoach.nu verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
10.6 Student vrijwaart Cocoach.nu voor aanspraken van derden. Student zal personeelsleden van Cocoach.nu, door
Cocoach.nu ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Cocoach.nu, heeft Cocoach.nu het recht de nakoming van al haar verplichtingen
jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander
onverminderd de overige rechten van Cocoach.nu in een dergelijk geval.

Artikel 12- Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht,
Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Cocoach.nu het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend
advies.


www.mindfulmoves.nl en www.cocoach.nu 

info@cocoach.nu

06 2522 0552

Cocoach.nu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 24480935